Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

                                                                                              

Tietosuojainformointi ja tietosuojaselosteet VarsinaisSuomen hyvinvointialueella

 

9.1.2023

Informointivelvollisuus henkilötietojen käsittelystä 

 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) edellyttää rekisterinpitäjää tiedottamaan henkilötietojen käsittelystä kaikille niille, joiden henkilötietoja käsitellään eli rekisteröidyille. 
 • Rekisterinpitäjän on annettava rekisteröidylle henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot tiiviissä, helposti ymmärrettävässä ja selkeässä muodossa. 
 • Informoinnin tarkoituksena on, että rekisteröity saa kattavan ja selkeän kuvan henkilötietojen käsittelyn kokonaisuudesta, jotta tietojen käsittely olisi läpinäkyvää.  
 • Läpinäkyvyys henkilötietojen käsittelyssä on yksi keskeinen tietosuoja-asetuksessa säädetyistä tietosuojaperiaatteista.  

Tietosuojaseloste informoinnin apuna 

 • Varsinais-Suomen hyvinvointialue toteuttaa informointivelvollisuutta tietosuojaselosteiden ja verkkosivuilla julkaistavien informointien avulla.  
 • Jos henkilötiedot kerätään suoraan rekisteröidyiltä itseltään, on huolehdittava, että tietosuojaseloste tai vastaavat tiedot ovat saatavilla ennen tietojen antamista. 
 • Tietosuojaselosteen laatimisesta ja ylläpitämisestä vastaa rekisterin tai käsittelytoimen vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön tulee huolehtia, että tietosuojaseloste on saatavilla verkkosivuilla tai toimitettu rekisteröidylle. 
 • Valmiit tietosuojaselosteet toimitetaan myös tietosuojavastaavalle osoitteeseen tietosuoja@tyks.fi. Kun selosteeseen tulee muutoksia, siitä toimitetaan päivitetty versio. 
 • Keskeiset muutokset käsittelytoimissa on informoitava rekisteröidyille. Huom! Henkilötietojen käsittelyn tarkoitusta ei voi muuttaa yhteensopimattomaksi alkuperäisen tarkoituksen kanssa ilman lakiperustetta tai suostumusta. 
 • Lisäohjeita Tietosuojavaltuutetun verkkosivulla: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-informointi    

Nimeä henkilötietojen käsittelytoimi/ henkilörekisteri 

 • Anna henkilötietojen käsittelytoimelle tai henkilörekisterille nimi, joka ilmaisee sen tarkoituksen (esimerkiksi henkilöstörekisteri, asiakaspalautteiden käsittely) ja vaihda nimi selosteen otsikoksi. 
 • Käsittelytoimella tarkoitetaan kaikenlaisia toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä hyödyntäen tai manuaalisesti (esim. kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, säilyttäminen, muokkaaminen, luovuttaminen, levittäminen ja poistaminen).  
 • Tietosuojaseloste voi siis esim. kattaa toimintaprosessin, jossa käsitellään henkilötietoja tai tiettyyn tarkoitukseen kerätyt henkilötiedot eli henkilörekisterin. 
 1. Rekisterinpitäjä 
 • Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan henkilöä, yhteisöä tai säätiötä, jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä sen käytöstä.  
 • Varsinais-Suomen hyvinvointialue merkitään rekisterinpitäjäksi sen toimintaa koskevissa tietosuojaselosteissa.
 1. Käsittelytoimesta tai rekisteristä vastaava henkilö 

-     Nimeä rekisteristä tai käsittelytoimesta (toimintaprosessista) vastaavan henkilön tehtävänimike (esimerkiksi hyvinvointialuejohtaja). Nimi ei ole pakollinen tieto. 

 1. Yhteyshenkilö 
 • Nimeä se taho, joka toimii yhteyshenkilönä kyseistä käsittelytoimea tai rekisteriä koskevissa asioissa.  
 • Yhteyshenkilö vastaa rekisteröityjen tiedusteluihin ja toimii myös käytännön yhteyshenkilönä rekisteriin liittyvissä asioissa hyvinvointialueen sisällä. Yhteyshenkilöitä voi tarvittaessa olla useita. 
 • Kirjaa tähän yhteyshenkilön tehtävänimike ja yhteystiedot, johon rekisteröidyt voivat ottaa yhteyttä (sähköpostiosoite ja puhelinnumero). 
 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste 
 • Rekisterinpitäjän on määriteltävä laillinen käyttötarkoitus kaikille tiedoille, joita se ryhtyy toiminnassaan käsittelemään.  
 • Kirjaa tähän mihin tarkoitukseen henkilötietoja kerätään ja käytetään. Kerro esimerkiksi, minkä rekisterinpitäjälle kuuluvan tehtävän hoitamiseksi tietoja käsitellään (esimerkiksi asiakaspalautteiden käsittely tai henkilöstöhallinnolliset tehtävät) ja mihin tarkoituksiin henkilötietoja tässä tehtävässä käsitellään. 
 • Lisäksi kirjaa tähän, mihin tietosuoja-asetuksen mukaiseen käsittelyperusteeseen tietojen käsittely perustuu (esimerkiksi lakisääteinen velvollisuus tai suostumus).  
 • Esim. ”Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn suostumus (EU:n yleisen tietosuojaasetuksen artikla 6.1 a)”.  
 • EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia perusteita ovat joku tai jotkin alla olevista: 
  • rekisteröidyn suostumus 
  • sopimus  
  • rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite 
  • elintärkeiden etujen suojaaminen 
  • yleistä etua koskeva tehtävä tai julkinen valta 
  • rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu 
 • Jos henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen, yksilöi laki tai keskeiset lait, joihin tietojen käsittely perustuu.
 • Lisätietoa käsittelyperusteista Varhan tietosuojan yleisohjeessa ja tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivulla: https://tietosuoja.fi/kasittelyperusteet    
 1. Kuvaus käsiteltävistä henkilötiedoista 

-           Kirjaa tähän kohtaan lyhyesti: 

o   keitä rekisteröidyt ovat (esim. työntekijät, asiakkaat), 

o   erittele henkilöiden yksilöintitiedot (esim. nimi, henkilötunnus, yhteystiedot) ja 

o   kuvaa rekisterin tietosisältö ryhmitellen tiedot tarvittaessa tietotyypeittäin. 

 1. Säännönmukaiset henkilötietojen lähteet 
 • Kuvaa mistä rekisteriin talletettavat tiedot säännönmukaisesti saadaan.  
 • Tietoja voi kertyä rekisterinpitäjän omassa toiminnassa (esimerkiksi asiakkaasta laaditut asiakirjat), niitä voidaan saada rekisteröidyltä itseltään (esimerkiksi asiakkaan itse antamat tiedot) tai luovutuksina muista henkilörekistereistä (esimerkiksi väestörekisterikeskuksesta luovutettavat väestörekisteritiedot).  
 • Jos tietoja saadaan luovutuksena muualta, kirjaa millä perusteella luovutus tapahtuu (esimerkiksi rekisteröidyn suostumus tai lain säännös).  
 1. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset 
 • Kirjaa tieto siitä, luovutetaanko henkilötietoja säännönmukaisesti toisille rekisterinpitäjille. Jos tietoja luovutetaan, kirjaa seuraavat tiedot:
 •  kenelle tietoja luovutetaan, 
 •   mitä tietoja luovutetaan,  
 • millä perusteella tietoja luovutetaan (esimerkiksi rekisteröidyn suostumus tai lain säännös) 
 • Esimerkiksi: Veroviranomaisille siirretään tiedot toimitetuista ennakonpidätyksistä ennakkoperintälain nojalla. 
 1. Tietojen siirtäminen EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle 
 • Kirjaa tieto siitä, siirretäänkö henkilötietoja EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle esimerkiksi kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.  
 • Jos tietoja siirretään edellä mainituille tahoille, kirjaa kohtaan seuraavat tiedot: 
 •  kenelle tietoja siirretään, 
 •  millä perusteella tietoja siirretään ja 
 •  tiedot asianmukaisista suojatoimista, jos kyseessä on tietosuoja-asetuksen 49 artiklan toisessa kappaleessa tarkoitettu erityistilanne. 
 1. Henkilötietojen säilytys 
 • Määrittele tähän kohtaan henkilötietojen säilytysajat. Säilytysaika voi perustua lakiin tai se määritellään käyttötarkoituksen perusteella.  
 • Henkilötietojen säilytysaika on pidettävä mahdollisimman lyhyenä, eikä henkilötietoja tule säilöä varmuuden vuoksi tai laki edellytä pidempää säilytysaikaa. 
 • Jos et ole varma tietojen säilytysajasta, ole yhteydessä hyvinvointialueen asiakirjahallintoon, joka ohjeistaa säilytysajoista. 
 1. Henkilötietojen käsittely- ja suojausperiaatteet 
 • Lisää tähän kohtaan tiivis kuvaus siitä, miten henkilötiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta, miten käyttöoikeudet on rajattu organisaation sisällä ja millä tavalla tietojen käyttöä valvotaan.  
 • Voit viitata kuvauksessa myös esimerkiksi tietosuoja- ja tietoturvapolitiikkaan tai muuhun julkiseen hyvinvointialueen dokumentaatioon. 
 1. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen 
 • Tässä kohdassa voit viitata Varsinais-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta löytyvään yleiseen informaatioon. 
 • Jos rekisteröityjen oikeuksien toteuttamiseen on erillisiä rekisteri- tai yksikkökohtaisia ohjeita, voit kuvata ne tässä. 
 1. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

        -     Kirjaa tähän tietosuojavastaavan sähköpostiosoite: tietosuoja@varha.fi . 

Lopuksi päivää tietosuojaseloste. Lähetä valmis seloste tiedoksi tietosuojavastaavalle. 

Lisätietoa ohjeesta antaa:

Varhan tietosuojavastaava: tietosuoja@varha.fi 

 

Tulosta tämä sivu