Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste. Päivitetty 20.1.2021

 

1a Rekisterinpitäjä

Nimi        Turun kaupunki, kaupunginhallitus

Osoite     PL 355, 20101 TURKU

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

turun.kaupunki@turku.fi

 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi       Johanna Ritvanen, Kehittämispäällikkö, konsernihallinto

Osoite    Turun kaupungin kirjaamo, Puolalankatu 5, 20100 Turku

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): + 358 2 330 000

 

3 Vastuuhenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi  Juha- Pekka Vuorinen, asiakkuus- ja digijohtaja, Konsernihallinto

Osoite  Turun kaupungin kirjaamo, Puolalankatu 5, 20100 Turku

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): + 358 2 330 000

 

4 Rekisterin nimi

Maakunnallinen asiakasneuvonta ja –ohjaus –rekisteri, Varsinais-Suomi

 

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Maakunnallinen asiakasneuvonta ja -ohjaus.

 

Rekisteri perustuu asiakasneuvonnan välttämättömiin tietoihin eli asiakkaan neuvontaan ja ohjaukseen tarvittavan tiedon tallentamiseen. Asiakasneuvonnan välttämättömät tiedot koostuvat yhteydenottoa koskeneista tiedoista, kuten syystä ja yhteydenotossa tapahtuneesta selvittelystä. Nämä välttämättömät tiedot ovat niitä, jotka siirtyvät erityisissä tilanteissa seuraavalle asiakasohjaajalle, mikäli ensimmäisen kontaktin aikana ei pystytä asiaa ratkaisemaan. Asiakasneuvonnan välttämättömät tiedot yhteydenotoista tallentuvat asiakasohjaajien toiminnanohjausjärjestelmään (Atsor).

 

Asiakaschat- palvelun osalta ei käsitellä henkilötietoja tai muita arkaluonteisia tietoja. Chat palvelussa ei pysty tunnistautumaan. Mikäli chat- palvelun kautta tulee yhteydenotto, jossa on tarve käsitellä asioita syvällisemmin, yhteydenotto siirretään toiseen kanavaan, tavallisimmin puhelimeen.

 

Rekisteriä käytetään myös palvelutapahtuman hallinnointiin ja toteuttamiseen, palvelun kehittämiseen tarvittavan tiedon tallentamiseen sekä laadukkaan palvelun turvaamiseen ja asianmukaisen ja lakisääteisen toiminnan valvomiseen ja palvelujen koordinointiin.

 

Maakunnallisessa asiakasneuvonnassa ja ohjauksessa käytetään Microsoft Teamsia asiakasohjaajien välisessä keskustelussa. Teamsissa ei kulje henkilö- tai arkaluonteisia tietoja. Teamsin kautta asiakasohjaajat voivat esimerkiksi konsultoida toisiaan asian koskiessa kunnissa sisäisesti määriteltyjä asioita. Teamsissa voidaan viestiä myös esimerkiksi maakunnassa tapahtuvista palvelujen muutoksista tai tapahtumista.

 

Lainsäädäntö, johon toiminta perustuu:

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 12 §:

Hyvinvointia edistävät palvelut

Kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluja.

Lisäksi kunnan on tarjottava hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä erityisesti niille ikääntyneeseen väestöön kuuluville, joiden elinoloihin tai elämäntilanteeseen arvioidaan tutkimustiedon tai yleisen elämänkokemuksen perusteella liittyvän palveluntarvetta lisääviä riskitekijöitä.

 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin palveluihin on sisällytettävä:

1) hyvinvoinnin, terveellisten elintapojen ja toimintakyvyn edistämiseen sekä sairauksien, tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisyyn tähtäävä ohjaus;

2) ikääntyneen väestön terveyden ja toimintakyvyn heikkenemisestä aiheutuvien sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien tunnistaminen ja niihin liittyvä varhainen tuki;

3) sosiaalihuoltoa ja muuta sosiaaliturvaa koskeva ohjaus;

4) sairaanhoitoa, monialaista kuntoutusta ja turvallista lääkehoitoa koskeva ohjaus; sekä

5) ohjaus kunnassa tarjolla olevien hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista edistävien palvelujen käyttöön.

 

Yli 70- vuotiaiden soittotoiminta

Yli 70- vuotiaiden soittotoiminnan osalta käsittelyperusteena on tietosuojalain 4 §:n 1 mom. 2 kohta; käsittely on tarpeen ja oikeasuhtaista viranomaisen toiminnassa yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohta, käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

 

Erityisiä henkilöryhmiä koskevina tietoina käsitellään terveyttä ja sosiaalihuoltoa koskevia välttämättömiä rekisteröidyltä saatuja tietoja. 

 

Käsittely on luvallista, koska toiminta liittyy läheisesti sosiaalihuoltolain 16 §:n mukaiseen sosiaaliohjaukseen ja 19 §:n mukaiseen kotipalveluun näitä täydentävinä tukitoimina. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 g ja h alakohtien perusteella, joiden mukaan tietojen käsittely on luvallista silloin, kun käsittely on tarpeen tärkeää yleistä etua koskevasta syystä jäsenvaltion lainsäädännön nojalla sekä terveys- ja sosiaalihuollossa.

 

Käsittelyn oikeusperuste kaupungin tekemän yhteistyösopimukseen vapaaehtoisten osalta:

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a-kohta, rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;

Erityisiä henkilötietoryhmiä koskevia tietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 a alakohdan perusteella, rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa kyseisten henkilötietojen käsittelyyn yhtä tai useampaa tiettyä tarkoitusta varten, paitsi jos unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään, että 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa ei voida kumota rekisteröidyn suostumuksella.

 

Keskeinen lainsäädäntö: 

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), tietosuojalaki (1050/2018), sosiaalihuoltolaki (1301/2014), laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000), laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012), hallintolaki (434/2003) ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) (201/1994).

 

5 Rekisterin tietosisältö

- Asiakkaiden puhelinnumero sekä käyttäjätietojen tallentaminen monikanavaisen yhteydenoton tietojen tallentamiseen sekä yhteydenottopyyntöjen tallentamiseen.

 

- Rekisteri sisältää yhteydenottajan henkilötiedot (vain siinä laajuudessa kuin neuvonnan ja ohjauksen kannalta on välttämätöntä), palveluun liittyviä tietoja, tapahtumatiedot sekä asiakaspalautetietoja.

 

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön itsensä suostumuksella annetut tai hänen valtuuttamansa henkilön antamat tiedot.

 

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Tietoja luovutetaan ainoastaan asianomaisen henkilön oman kunnan palvelutarpeen arviointiin ja asiakkaan tai hänen edustajansa suostumuksella.

 

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

 

A Manuaalinen aineisto

 

Turun kaupungin vanhuspalvelujen osalta, poikkeusolojen jälkeen perustettu puhelinpalvelu soittaa yli 70-vuotiaille kaupunkilaisille, jotka eivät ole kuuluneet minkään kunnan järjestämän sosiaalipalvelun piiriin. Turku toimii rekisterinpitäjänä ja tiedon hallinnoijana, Suomen Punainen Risti sekä Turun ev.lut. seurakunta tiedon käsittelijöinä.

 

Pääsy rekisteriin on rajattu niille henkilöille, jotka tätä työtä tekevät ja joiden työhön näiden tietojen käsittely kuuluu. Kaikki käyttäjät on yksilöity ja taulukoitu asiakasryhmittäin. Puhelinpalvelua suorittavat henkilöt ovat sitoutuneet salassapitosäännöksiin ja tiedonkäsittelyyn.

 

Kerätyt henkilötiedot tallennetaan MS SharePoint järjestelmän salattuun työtilaan ja ne poistetaan soittotoiminnan päätyttyä. Kerätyn tiedon sisältöä käytetään anonymisoituna kaupunkilaisten palvelujen suunnittelussa. Tiedon sisältö koostuu kaupunkilaisen tavoittamisesta, mahdollisesta palvelutarpeesta, digitaalisten välineiden käytön osaamisesta sekä selviytymisestä poikkeusolojen jälkeen.

 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

 

Pääsy rekisteriin on rajattu henkilöille, jotka niitä työssään tarvitsevat.

Tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin käsittely kuuluu.

Käyttäjät on yksilöity käyttäjätunnuksin.

Tallennettua tietoa säilytetään arkistointisääntöjen edellyttämän ajan.

 

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja.

 

Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt.

 

Käytettävät tietojärjestelmät: Atsor, Microsoft Teams, Telia VCC, MS SharePoint.

 

Tietojen säilytysaika: Henkilötietojen säilyttäminen, arkistointi ja hävittäminen määräytyvät lainsäädännön ja siihen perustuvan ohjeistuksen sekä arkistonmuodostussuunnitelman perusteella.

 

10 Tarkastusoikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja (EU:n yleinen tietosuoja-asetus artikla 15). Pyynnöstä tiedoista annetaan kirjalliset kopiot. Tarkastusoikeus toteutetaan ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on enintään kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on erityisen monimutkainen ja laaja, voidaan määräaikaa jatkaa kahdella kuukaudella. Tarkastusoikeuden käyttäminen ja kopioiden saaminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Mikäli jäljennöksiä pyydetään useampia, kaupunki voi kuitenkin periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

 

Tarkastusoikeus voidaan evätä vain laissa mainituilla perusteilla. Epäämisperusteena voi olla esimerkiksi, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vaaraa rekisteröidylle tai jonkun muun oikeuksille. Jos tarkastusoikeus evätään, asiakkaalle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Tietosuojavaltuutettu voi joissain tapauksissa antaa rekisterinpitäjälle määräyksen asiakkaan tarkastusoikeuden toteuttamisesta.

 

Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa taikka henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

 

Lomakkeen voi pyytää Turun kaupungin hyvinvointitoimialan toimipisteistä tai kirjaamosta.

 

Internetsivuilta (www.turku.fi ) lomake löytyy mm. sosiaali- ja potilasasiamiesten sivuilta hakusanoilla: potilasasiamies tai sosiaaliasiamies.

 

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö toimitetaan osoitteeseen:

 

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan kirjaamo

 

PL 670, 20101 Turku

Käyntiosoite: Yliopistonkatu 30, 2.krs

 

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeeton, puutteellinen ja vanhentunut tieto (EU:n yleinen tietosuoja-asetus artikla 16).

 

Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti ja se osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä on syytä tarkasti yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään. Korjatusta tiedosta, korjauksen tekijästä sekä korjauspäivämäärästä jää rekisteriin tieto. Alkuperäinen merkintä on mahdollista nähdä jälkikäteen.

 

Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

 

Lomakkeen voi pyytää Turun kaupungin hyvinvointitoimialan toimipisteistä tai kirjaamosta.

 

Internetsivuilta (www.turku.fi ) lomake löytyy mm. sosiaali- ja potilasasiamiesten sivuilta hakusanoilla: potilasasiamies tai sosiaaliasiamies.

 

Rekisteritietojen korjauspyyntö toimitetaan osoitteeseen:

 

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan kirjaamo

 

PL 670, 20101 Turku

Käyntiosoite: Yliopistonkatu 30, 2.krs

 

12 Muut henkilö- tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Oikeus tulla unohdetuksi (artikla 17):

 

Henkilöllä voi tietyissä poikkeustapauksissa olla oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua kaupungin rekistereistä. Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole silloin kun henkilötietojen käsittely perustuu lakiin tai kaupungille kuuluvan julkisen vallan käyttämiseen.

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18):

 

Henkilöllä voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20):

 

Oikeutta ei sovelleta Turun kaupungin henkilörekistereihin liittyen, koska henkilötietoja on kerätty yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

 

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle (artikla 77) ja oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja mm. oikeus nostaa kanne rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijä-organisaatiota vastaan, jos hän katsoo oikeuksiaan loukatun sen takia, ettei hänen henkilötietojensa käsittelyssä ole noudatettu tietosuoja-asetusta.

 

Lokitiedot (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007):

Potilaalla/asiakkaalla on oikeus saada tietää, kenelle on luovutettu häntä koskevia sosiaali- ja terveydenhuollon rekistereihin tallennettuja tietoja.

Lokitietopyynnön voi tehdä lokitietopyyntölomaketta käyttäen. Lomakkeen voi pyytää Turun kaupungin hyvinvointitoimialan toimipisteistä tai kirjaamosta. Internetsivuilta lomake löytyy osoitteesta: www.turku.fi/tietosuoja

Vastaus lokitietopyyntöön toimitetaan pääsääntöisesti maksutta. Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole perusteltua syytä. Lokitietoja ei saa käyttää tai luovuttaa edelleen muuhun tarkoitukseen.

Jos potilas/asiakas katsoo lokitietojen perusteella, että hänen tietojaan on käsitelty perusteettomasti, hän voi pyytää asiasta lisäselvityksen.

Potilaalla/asiakkaalla on oikeus saada samat tiedot uudelleen, jos siihen on hänen etujensa ja oikeuksiensa toteuttamiseksi perusteltu syy. Uudelleen annettavista tiedoista voi toimiala veloittaa tietojen antamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaavan maksun.

 

Sähköposti: tietosuoja@turku.fi  Konsernihallinto/tietosuojavastaava, PL 355, 20101 Turku

 

Tulosta tämä sivu