Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä 3.4.2018


1a Rekisterinpitäjä

Nimi        Turun Kaupunki

Osoite     PL 670, 20101 Turku

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

turun.kaupunki@turku.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi       Johanna Ritvanen

Osoite    Hyvinvointitoimiala, kirjaamo, Yliopistonkatu 30, 2. kerros, 20100 Turku

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): 

+ 358 2 330 000

hyvinvointitoimiala@turku.fi

3 Rekisterin nimi

Iäkkäiden maakunnallinen ohjaus ja neuvontarekisteri (Varsinais-Suomen KomPAssi hanke)

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Iäkkäiden asiakkaiden maakunnallinen neuvonta ja ohjaus. Rekisteri perustuu asiakasneuvonnan välttämättömiin tietoihin. Rekisteriä käytetään asiakkaan neuvontaan ja ohjaukseen tarvittavan tiedon tallentamiseen, palvelutapahtuman hallinnointiin ja toteuttamiseen, palvelun kehittämiseen tarvittavan tiedon tallentamiseen sekä laadukkaan palvelun turvaamiseen ja asianmukaisen ja lakisääteisen toiminnan valvomiseen ja palvelujen koordinointiin.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 12 §:

Hyvinvointia edistävät palvelut

Kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluja.

Lisäksi kunnan on tarjottava hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä erityisesti niille ikääntyneeseen väestöön kuuluville, joiden elinoloihin tai elämäntilanteeseen arvioidaan tutkimustiedon tai yleisen elämänkokemuksen perusteella liittyvän palveluntarvetta lisääviä riskitekijöitä.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin palveluihin on sisällytettävä:

1) hyvinvoinnin, terveellisten elintapojen ja toimintakyvyn edistämiseen sekä sairauksien, tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisyyn tähtäävä ohjaus;

2) ikääntyneen väestön terveyden ja toimintakyvyn heikkenemisestä aiheutuvien sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien tunnistaminen ja niihin liittyvä varhainen tuki;

3) sosiaalihuoltoa ja muuta sosiaaliturvaa koskeva ohjaus;

4) sairaanhoitoa, monialaista kuntoutusta ja turvallista lääkehoitoa koskeva ohjaus; sekä

5) ohjaus kunnassa tarjolla olevien hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista edistävien palvelujen käyttöön.

5 Rekisterin tietosisältö

- Asiakkaiden puhelinnumero sekä käyttäjätietojen tallentaminen monikanavaisen yhteydenoton tietojen tallentamiseen sekä yhteydenottopyyntöjen tallentamiseen.

- Rekisteri sisältää yhteydenottajan henkilötiedot (vain siinä laajudessa kuin neuvonnan ja ohjauksen kannalta on välttämätöntä), palveluun liittyviä tietoja, tapahtumatiedot sekä asiakaspalautetietoja.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön itsensä suostumuksella annetut tai hänen valtuuttamansa henkilön antamat tiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Pääsy rekisteriin on rajattu henkilöille, jotka niitä työssään tarvitsevat.

Tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin käsittely kuuluu.

Käyttäjät on yksilöity käyttäjätunnuksin, joista jää lokihistoria.

Tallennettua tietoa säilytetään arkistointisääntöjen edellyttämän ajan.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja.

Tietokannat ja varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt.

Käytettävät tietojärjestelmät: Atsor, NinChat, Telia VCC

Tietojen säilytysaika: Henkilötietojen säilyttäminen, arkistointi ja hävittäminen määräytyvät lainsäädännön ja siihen perustuvan ohjeistuksen sekä arkistonmuodostussuunnitelman perusteella.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Pyynnöstä tiedoista annetaan kirjalliset kopiot. Tarkastusoikeus toteutetaan ilman aiheetonta viivytystä. Tarkastusoikeuden käyttäminen ja kopioiden saaminen on ilmaista, mikäli edellisestä tarkastamisesta on kulunut yli vuosi.

Tarkastusoikeus voidaan evätä vain laissa mainituilla perusteilla. Epäämisperusteena voi olla esimerkiksi, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vaaraa rekisteröidylle tai jonkun muun oikeuksille. Jos tarkastusoikeus evätään, asiakkaalle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja asiakkaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen asiakkaan tarkastusoikeuden toteuttamisesta.

Huoltajalla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa lastaan koskevat tiedot. Huomioon otetaan, onko terveydenhuollon ammattilainen arvioinut lapsen kykeneväksi päättämään itse asioistaan. Tällöin huoltajalla ei ole tarkastusoikeutta lapsen tietoihin, mikäli lapsi on käyttänyt kielto-oikeuttaan.

Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa taikka henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona

(Henkilötietolaki (523/1999) 26, 27 ja 28 §)

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeeton, puutteellinen ja vanhentunut tieto.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista.  
 
Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti ja se osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä on syytä tarkasti yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään. Korjatusta tiedosta, korjauksen tekijästä sekä korjauspäivämäärästä jää rekisteriin tieto. Alkuperäinen merkintä on mahdollista nähdä jälkikäteen.  
 
Lomakkeen voi pyytää Turun kaupungin hyvinvointitoimialan toimipisteistä tai kirjaamosta.  Internetsivuilta (www.turku.fi) hakusanoilla: potilasasiamies tai sosiaaliasiamies.  
 
Rekisteritietojen korjauspyyntö toimitetaan osoitteeseen:  Turun kaupungin hyvinvointitoimialan kirjaamo  PL 670, 20101 Turku  Käyntiosoite: Yliopistonkatu 30, 2.krs  
 
Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, asiakkaalle/potilaalle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki.  
 
(Henkilötietolaki (523/1999) 29 § 

12 Muut henkilö- tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
 
Turun kaupungin tietosuojavastaava:
Sähköposti: tietosuoja@turku.fi Konsernihallinto/tietosuojavastaava, PL 355, 20101 Turku 

Tulosta tämä sivu