Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning

 

(Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 §)

Datum då dokumentet uppgjorts 12.4.2019


1a Registeransvarig

Namn Social- och hälsovårdsnämnden i Åbo Stad

Adress     PB 670, 20101 Åbo

Andra kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-post)

turun.kaupunki@turku.fi

2 Kontaktperson i register-ärenden

Namn Johanna Ritvanen, Utvecklingschef

Adress    Välfärdssektorns registratur, Universitetsgatan 30, 2 vån., 20100 Åbo

Andra kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-post): 

+ 358 2 330 000

hyvinvointitoimiala@turku.fi

3 Ansvarsperson i registerfrågor

Namn            Sari Ahonen, Direktör för serviceområdet Service för äldre samt personer med funktionsnedsättning

Adress           Välfärdssektorns registratur, Universitetsgatan 30, 2 vån., 20100 Åbo

Andra kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-post):

+ 358 2 330 000

4 Registrets namn

Landskapsomfattande kundrådgivning, kundhandledning och kundregister, Egentliga Finland

5 Syftet med behandlingen av personuppgifter

Landskapsomfattande kundrådgivning och kundhandledning Registret grundar sig på de uppgifter som är nödvändiga för kundrådgivningen. Registret används för sparande av uppgifter som behövs för rådgivning och handledning av klienten, hantering och genomförande av servicehändelser, sparande av uppgifter som krävs för utvecklande av tjänsten samt tryggande av högklassiga tjänster, övervakning av vederbörliga och lagstadgade tjänster samt samordning av tjänster.

Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre, 12 §:

Tjänster som främjar välbefinnandet

Kommunen ska ordna rådgivningstjänster som stöder den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand.

Dessutom ska kommunen, särskilt för dem bland den äldre befolkningen vars levnadsförhållanden eller livssituation utifrån forskningsrön eller allmän livserfarenhet bedöms innebära riskfaktorer som ökar behovet av service, tillhandahålla hälsokontroller, mottagningar och hembesök som stöder välbefinnandet, hälsan, funktionsförmågan och förmågan att klara sig på egen hand.

I de tjänster som avses i 1 och 2 mom. ska det ingå att:

1) ge handledning som syftar till att främja välbefinnandet, funktionsförmågan och sunda levnadsvanor samt förebygga sjukdomar, olycksfall och olyckor,

2) identifiera sociala problem och hälsoproblem som beror på försvagad hälsa och nedsatt funktionsförmåga hos den äldre befolkningen och att ge tidigt stöd i samband med sådana problem,

3) ge handledning beträffande socialvård och annan social trygghet,

4) ge handledning beträffande sjukvård, multiprofessionell rehabilitering och säker läkemedelsbehandling, och

5) ge handledning i användningen av tjänster som står till buds i kommunen och som främjar välbefinnandet, hälsan, funktionsförmågan och förmågan att klara sig på egen hand.

5 Registrets datainnehåll

- Kundernas telefonnummer och användarinformation sparas inför kontakt via många olika kanaler samt sparande av kontaktförfrågningar.

- Registret innehåller personuppgifter för den person som tagit kontakt (endast i den utsträckning det är nödvändigt för rådgivning och handledning), information i anknytning till tjänsten, uppgifter i anknytning till tjänsten, händelseuppgifter samt uppgifter om kundrespons.

6 Regelrätta informationskällor

Uppgifter som överlämnats med personens samtycke eller som överlämnats av en person som fått fullmakt att överlämna uppgifterna.

7 Regelrätt utlämning av uppgifter

Normalt lämnas uppgifter inte ut. Uppgifter lämnas endast för bedömning av behovet av tjänster i respektive persons egen kommun med samtycke av kunden eller dennes representant.

8 Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter överlåts inte utanför EU eller EES.

9 Principer för skyddande av registret

A  Analogt material

B. Digitalt material

Tillträde till registret är begränsat till personer som behöver det i sitt arbete.

Uppgifterna behandlas endast av de personer som behöver tillgång till dem för att sköta sina arbetsuppgifter.

Användarna har fått egna användarnamn.

En logghistoria sparas över den användning som sker då användaren är inloggad med sitt användarnamn.

Den sparade informationen bevaras den tid som bestämmelserna om arkivering förutsätter.

Databaserna förvaras i låsta och bevakade lokaler och uppgifterna är tillgängliga endast för personer som utsetts på förhand.

Datasystem i bruk: Atsor, NinChat, Telia VCC

Tid för förvaring av personuppgifter: Personuppgifterna förvaras, arkiveras och förstörs enligt bestämmelserna i lagstiftningen och de anvisningar som lagstiftningen baserar sig på samt enligt arkivbildningsplanen.

10 Rätt att granska uppgifter

Den registrerade har rätt till insyn över personregisteruppgifterna som gäller personen själv eller rätten att veta om uppgifter om personen finns i registret (artikel 15 i Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning). På begäran ges skriftliga kopior av uppgifterna. Rätten att granska uppgifter förverkligas utan oskälig fördröjning. Tidsfristen inom vilken uppgifterna ska lämnas eller närmare upplysningar som hänför sig till begäran om uppgifterna ska lämnas, är högst en månad från den tidpunkt då uppgifterna mottogs. Om begäran om uppgifter är särskilt komplicerad och omfattande, kan tidsfristen förlängas med två månader. Rätten att granska uppgifter och erhålla kopior är i princip avgiftsfri. Om flera kopior efterfrågas, kan staden likväl ta ut en skälig avgift för administrativa kostnader.

Rätten att granska uppgifter kan förvägras endast på grunder som bestäms i lag. Orsak till att insyn förvägras kan till exempel vara att informationen kan medföra allvarlig fara för den registrerades hälsa eller vård eller för någon annans rättigheter. Om granskningsrätt förvägras, ska till kunden lämnas ett skriftligt intyg över vägran. Dataombudsmannen kan i en del fall beordra den registeransvarige att se till att klientens rätt till insyn tillgodoses.

Begäran om granskning riktas till den person som sköter om registerärenden genom en undertecknad eller på motsvarande sätt verifierad handling eller personligen till den registeransvarige.

Blanketten fås från verksamhetsställena eller registraturen för Åbo stads välfärdssektor.

På webbplatsen (www.turku.fi ) fås blanketten fram bl.a. på sidorna för social- och patientombuden med sökorden: patientombudsmannen eller socialombudsmannen:

Begäran om kontroll av uppgifter lämnas till adressen:

Registraturen vid Åbo stads välfärdssektor

PB 670, 20101 Åbo

Besöksadress: Universitetsgatan 30, 2:a vån.

11 Rätt att få sina uppgifter korrigerade 

Den registeransvarige ska utan obefogat dröjsmål på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade rätta, radera eller komplettera en personuppgift som ingår i ett personregister och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad.  
 
Den registrerade har rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras.  
 
Begäran om korrigering av uppgifter lämnas in skriftligen och riktas till den som sköter registret. I begäran är det skäl att noggrant specificera och motivera hurdana uppgifter man vill få korrigerade, vad den korrekta informationen är enligt kunden och på vilka sätt man ombeds göra korrigeringen. I registret registreras en anmärkning om den ändrade informationen, den som gjort ändringen samt datumet då ändringen gjorts. Den ursprungliga anteckningen kan ses i efterhand.  
 
Blanketten fås från verksamhetsställena eller registraturen för Åbo stads välfärdssektor.  Från webbplatsen (www.turku.fi) med sökorden: patientombudsman eller socialombudsman.  
 
Begäran om korrigering av uppgifter expedieras till adressen:  Åbo stads välfärdssektor, registraturen PB 670, 20101 Åbo Besöksadress: Universitetsgatan 30, 2:a vån.  
 
Ifall rättelsen förvägras, ges klienten ett skriftligt intyg på vägran och klienten har rätt att föra saken till dataombudsmannen för behandling till adressen: Dataombudsmannens byrå, PB 315, 00181 Helsingfors.  
 
(Personuppgiftslagen (523/1999) 29 § 

12 Övriga rättigheter i anknytning till behandlingen av personuppgifter 
 
Dataskyddsansvarig vid Åbo stad:
E-post: tietosuoja@turku.fi  Koncernförvaltningen/dataskyddsansvarig, PB 355, 20101 Åbo 

 

Skriv ut denna sida