Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning

DATASKYDDSBESKRIVNING

Personuppgiftslagens 10 § och 24 § (523/1999)

Datum då dokumentet uppgjorts 3.4.2018
 

1a Registeransvarig

Namn       Åbo stad

Adress     PB 670, 20101 Åbo

Andra kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-post)

turun.kaupunki@turku.fi

2 Kontaktperson för register-ärenden

Namn      Johanna Ritvanen

Adress    Välfärdssektorns registratur, Universitetsgatan 30, 2 vån., 20100 Åbo

Andra kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-post):

+ 358 2 330 000

hyvinvointitoimiala@turku.fi

3 Registrets namn

Handlednings- och rådgivningsregister över äldre i landskapet (projektet KomPAssi i Egentliga Finland)

4 Syftet med behandlingen av personuppgifter

Rådgivning och handledning för äldre klienter i landskapet. Registret grundar sig på de uppgifter som är nödvändiga för kundrådgivningen. Registret används för sparande av uppgifter som behövs för rådgivning och handledning av klienten, hantering och genomförande av servicehändelse, sparande av uppgifter som krävs för utvecklande av tjänsten samt tryggande av högklassiga tjänster, övervakning av vederbörliga och lagstadgade tjänster samt koordinering av tjänster.

Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre, 12 §:

Tjänster som främjar välbefinnandet

Kommunen ska ordna rådgivningstjänster som stöder den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand.

Dessutom ska kommunen, särskilt för dem bland den äldre befolkningen vars levnadsförhållanden eller livssituation utifrån forskningsrön eller allmän livserfarenhet bedöms innebära riskfaktorer som ökar behovet av service, tillhandahålla hälsokontroller, mottagningar och hembesök som stöder välbefinnandet, hälsan, funktionsförmågan och förmågan att klara sig på egen hand.

I de tjänster som avses i 1 och 2 mom. ska det ingå att:

1) ge handledning som syftar till att främja välbefinnandet, funktionsförmågan och sunda levnadsvanor samt förebygga sjukdomar, olycksfall och olyckor,

2) identifiera sociala problem och hälsoproblem som beror på försvagad hälsa och nedsatt funktionsförmåga hos den äldre befolkningen och att ge tidigt stöd i samband med sådana problem,

3) ge handledning beträffande socialvård och annan social trygghet,

4) ge handledning beträffande sjukvård, multiprofessionell rehabilitering och säker läkemedelsbehandling, och

5) ge handledning i användningen av tjänster som står till buds i kommunen och som främjar välbefinnandet, hälsan, funktionsförmågan och förmågan att klara sig på egen hand.

5 Registrets datainnehåll

- Kundernas telefonnummer och användarinformation sparas inför kontakt via många olika kanaler samt sparande av kontaktförfrågningar.

- Registret innehåller personuppgifter för den person som tagit kontakt (endast i den utsträckning det är nödvändigt för rådgivning och handledning), information i anknytning till tjänsten, uppgifter i anknytning till tjänsten, händelseuppgifter samt uppgifter gällande kundrespons.

6 Regel-rätta informations-källor

Uppgifter som överlämnats med personens samtycke eller som överlämnats av en person som fått fullmakt att överlämna uppgifterna.

7 Regelrätt utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas regelrätt inte ut.

8 Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter överlåts inte utanför EU eller EES.

9 Principer för skyddande av registret

A Analogt material   

B. Digitalt material

Tillträde till registret är begränsat till personer som behöver det i sitt arbete.

De uppgifter som Ni uppgett behandlas endast av de personer som behöver tillgång till uppgifterna för att sköta sina arbetsuppgifter.

Användarna har fått egna användarnamn. En logghistoria sparas över den användning som sker då användaren är inloggad med sitt användarnamn.

Den sparade informationen bevaras den tid som bestämmelserna om arkivering förutsätter.

Uppgifterna lagras i databaser som skyddas av brandmurar, lösenord och med hjälp av andra tekniska metoder.

Databaserna och säkerhetskopiorna finns i låsta och övervakade utrymmen och endast på förhand utsedda personer får tag på dem.

Tid som personuppgifter bevaras: Personuppgifterna förvaras, arkiveras och förstörs enligt bestämmelserna i lagstiftningen och de anvisningar som lagstiftningen baserar sig på den samt enligt arkivbildningsplanen.

10 Rätt att granska uppgifter

Den registrerade har rätt till insyn över personregisteruppgifterna som gäller hen själv eller rätt att veta om uppgifter om hen finns i registret. På begäran ges skriftliga kopior av uppgifterna. Rätten att granska uppgifter förverkligas utan oskälig fördröjning. Rätten att granska uppgifter och rätten att ta kopior är gratis ifall det gått ett år sedan den föregående granskningen.

Rätten att granska uppgifter kan endast förvägras på grunder som bestäms i lag. Orsak till att insyn förvägras kan till exempel vara att informationen kan medföra allvarlig fara för den registrerades hälsa eller vård eller för någon annans rättigheter. Ifall rätten till insyn förvägras, ges kunden ett skriftligt intyg på vägran och kunden har rätt att föra saken till dataombudsmannen för behandling: Dataombudsmannens byrå, PB 315, 00181 Helsingfors. Dataombudsmannen kan förordna registeransvarige att verkställa klientens rätt till insyn.

Vårdnadshavaren har i huvudsak rätt att granska uppgifter som gäller hens barn. Man beaktar om en expert inom hälsovården kunnat utvärdera om barnet är kapabelt att själv bestämma om sina ärenden. I dessa fall har vårdnadshavaren inte rätt att granska barnets uppgifter, ifall barnet har nekat sina föräldrar rätten att granska uppgifterna.

Begäran om granskning riktas till den person som sköter om registerärenden genom en undertecknad eller på motsvarande sätt legitimerad handling eller personligen till den registeransvarige.

(Personuppgiftslagen (523/1999) 26, 27 och 28 §)

11 Rätt att få sina uppgifter korrigerade

Den registeransvarige ska utan obefogat dröjsmål på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i ett personregister och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. (29 § i personuppgiftslagen).

Den registrerade har rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras.

Begäran om korrigering av uppgifter lämnas in skriftligen och riktas till den som sköter registret. I begäran är det skäl att noggrant specificera och motivera hurdana uppgifter man vill få korrigerade, vad den korrekta informationen är enligt kunden och på vilka sätt man ombeds göra korrigeringen. I registret registreras en anmärkning om den ändrade informationen, den som gjort ändringen samt datumet då ändringen gjorts. Den ursprungliga anteckningen kan ses i efterhand.

Blanketten fås från verksamhetsställena eller registraturen för Åbo stads välfärdssektor.

Från webbplatsen (www.turku.fi) med sökorden: patientombudsman eller socialombudsman.

Begäran om korrigering av uppgifter expedieras till adressen:

Registratur vid Åbo stads välfärdssektor

PB 670, 20101 Åbo

Besöksadress: Universitetsgatan 30, 2:a vån.

Ifall rättelsen förvägras, ges klienten ett skriftligt intyg på vägran och klienten har rätt att föra saken till dataombudsmannen för behandling till adressen: Dataombudsmannens byrå, PB 315, 00181 Helsingfors.

(Personuppgiftslagen (523/1999) 29 §

12 Övriga rättigheter i anknytning till behandlingen av personuppgifter

Dataskyddsansvarig vid Åbo stad:

E-post: tietosuoja@turku.fi Koncernförvaltningen/dataskyddsansvarig, PB 355, 20101 Åbo

Print this page