Vanliga frågor

Vad är en servicesedel?

Servicesedel innebär kommunens åtagande att betala en viss av kommunen fastställd andel av kostnaden för en privat social- och hälsovårdstjänst. Servicesedeln är ett alternativ till tjänster som kommunen själv producerar eller köper. Kommunen fastställer servicesedelns värde och godkänner tjänsteoperatörer vars tjänster du kan köpa.

Kommunens anställda beviljar servicesedeln på basen av ett bedömningsbesök eller någon annan slags bedömning. Servicesedeln är personlig och med den kan man endast köpa tjänster som fastställts i servicesedeln. Man kan avstå från servicesedeln, varpå kommunen styr dig till en motsvarande annan tjänst.

Klientens självriskandel är skillnaden mellan serviceproducentens pris och servicesedelns värde.

Med en servicesedel kan man få exempelvis städning, personlig assistans, hemvård, munhälsovård och närståendevård. Frontveteraner kan även få servicesedlar för bland annat måltidsservice och fotvård.

Kunden eller kundens närstående har möjligheten att (inte nödvändigt) i PSOP-systemet (systemet för servicesedlar och köpta tjänster) följa t.ex. förverkligade besök, som tjänsteoperatören ska registrera i systemet.

Systemet för servicesedlar och köpta tjänster (PSOP) är Esbos, Kouvolas, Uleåborgs, Åbos och Tammerfors städers gemensamma riksomfattande datasystem som utvecklats till stöd för ordnande av välfärdstjänster. Av Egentliga Finlands kommuner är S:t Karins, Lundo och Åbo med i systemet.

Tjänsteoperatörens rättigheter och skyldigheter

Tjänsteoperatören har rätt att använda tjänsteoperatörens publikationskanal på webbplatsen asiakasneuvonta.fi enligt villkoren i detta avtal. Tjänsteoperatören ska vara laglig yrkesutövare och vuxen. Vid registrering får tjänsteoperatören rätt att logga in i tjänsten med eget användarnamn. Tjänsteoperatören förbinder sig till att noggrant förvara sitt användarnamn och inte ge det till någon annan person. Tjänsteoperatören svarar för att användarnamnet inte kommer i utomståendes användning. Tjänsteoperatören ansvarar för användningen av sin profil. Tjänsteoperatören ansvarar för att uppgifterna som han eller hon har uppgett är korrekta. Tjänsteoperatören förbinder sig till uppdatera sina uppgifter. Tjänsteoperatören kan publicera sin tjänst gratis på webbplatsen.

Vad innebär en momsfri tjänst?

Försäljningen av hemtjänster och deras stödtjänster kan vara momsfri om tjänsterna säljs som socialvårdstjänst till en person som är i behov av socialvård. I praktiken innebär detta alltså att kunden inte betalar mervärdesskatt när han eller hon köper tjänsten.

Hemtjänster och deras stödtjänster

Försäljningen av hemtjänster och deras stödtjänster kan vara momsfria som socialvårdstjänster.

Med hemtjänster avses till exempel sysslor som är kopplade till boende, personlig vård och omsorg samt andra sysslor eller hjälp som hör till vardagligt liv. Med hemtjänsternas stödtjänster avses till exempel måltids-, klädvårds- och städtjänster, badhjälp och tjänster som stödjer rörligheten samt tjänster som främjar social samvaro.

Som en person som behöver socialvård kan du köpa socialvårdstjänster av en privat tjänsteoperatör momsfritt när försäljarens verksamhet övervakas av en socialmyndighet.

Vad är intressebevakningsfullmakt?

Intressebevakningsfullmakt är ett utmärkt sätt att förbereda sig inför framtiden. I intressebevakningsfullmakten namnger du de personer som du har valt att sköta dina ärenden och fatta beslut för din del om en läkare konstaterar att du är oförmögen att sköta dina egna ärenden. Den dateras, undertecknas och bevittnas, och läggs undan för framtiden. Vid behov uppdateras intressebevakningsfullmakten.En giltig fullmakt kräver att den som gör upp den förstår på en tillräcklig nivå dess betydelse och innehåll. Detta kan vara möjligt ännu i ett tidigt skede av en minnessjukdom. Intressebevakningsfullmakten förvaras tills det finns behov av att bestyrka den. Intressebevakningsfullmakten rekommenderas att ges till fullmaktsinnehavaren för förvaring. Förutom en fullmakt behövs ett läkarutlåtande om fullmaktsgivarens oförmåga att sköta sina ärenden. Fullmakten finns hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som vid behov övervakar fullmaktsinnehavarens verksamhet. Länk: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Varför behöver du en intressebevakningsfullmakt

1. Du vill själv bestämma vem som sköter dina ärenden och du kan påverka hur de sköts i en sådan situation där du själv inte kan fatta beslut om dina egna ärenden. Med intressebevakningsfullmakten ligger beslutsfattandet i en sådan persons händer som just du litar på.
2. Om din funktionsförmåga försämras och du vill underlätta och inte försvåra dina närståendes vardag lönar det sig att göra en intressebevakningsfullmakt, även för dina närståendes skull.
3. Du är ditt eget livs expert och du vill vara förutseende och förbereda dig ifall något skulle hända dig.

Tjänsteleverantörens rättigheter och skyldigheter

Tjänsteleverantören har rätt att förhindra en tjänsteoperatör från att använda tjänsten ifall användarvillkoren bryts. Tjänsteleverantören har rätt att ändra avtalsvillkoren. Förändringar meddelas på webbplatsen asiakasneuvonta.fi och aktuella villkor finns på webbplatsen. Tjänsteleverantören orsakas under inga omständigheter ersättningsskyldighet. Tjänsteoperatören meddelas omedelbart om ändringar.

Tjänsteleverantören har rätt att ändra webbsidans innehåll, men tjänsteoperatören har själv hand om att de egna uppgifterna är korrekta. Eventuella ändringar meddelas inom skälig tid.  Tjänsteleverantören har rätt att tillfälligt avbryta tjänsten till exempel så länge uppdateringar pågår. Tjänsteleverantören strävar efter att avbrottet inte pågår onödigt länge och att störningarna som det orsakar blir så små som möjligt.

Tjänsteleverantören ser till att tjänsten uppfyller datasäkerhetsvillkoren, men ansvarar inte för datasäkerhetsrisker, såsom skador som klienten orsakats på grund av virus. 

När kan jag utnyttja hushållsavdrag?

Du kan utnyttja hushållsavdrag när du köper flera tjänster. Hushållsavdrag kan fås för hemarbete som du låter genomföra hemma, i en fritidsbostad eller i föräldrarnas eller mor- eller farföräldrarnas hem. Hemarbete är till exempel hemservice, städning eller renovering av bostaden.

Hushållsavdrag kan fås för:

  • renoveringsarbete

  • städning och hemarbete

  • vård och omsorgsarbete

Hushållsavdrag beviljas endast för arbetets andel. Du kan inte få avdrag för ditt eget arbete eller till exempel resekostnader eller verktyg som är kopplade till arbetet.

Hushållsavdrag ansöks i samband med beskattningen. Du kan få avdrag redan på innevarande års skattekort. Alternativt kan du meddela avdraget i skattedeklarationen när du får hem en på förhand ifylld skattedeklaration som ska kontrolleras.